Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Rock Dreams Supplies B.V., gevestigd te Bergschenhoek
(gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ROTTERDAM)

Artikel 1 ALGEMEEN

 

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door
Rock Dreams Supplies B.V. (handelend onder RDPP en hierna te noemen RDS), alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door RDS aanvaard.

1.2 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen RDS en Koper is Nederlands recht van

toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid

1BW is nadrukkelijk uitgesloten.

 

1.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen RDS en Koper zal worden ingesteld voor de

bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij RDS de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander

met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

 

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen

schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van

toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper

strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS

 

2.1 Elke aanbieding of prijsnotering door RDS geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en

kan RDS niet binden. RDS wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige

aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

 

2.2 Alle opgaven door RDS van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn

met zorg gedaan, maar RDS kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde

of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende

producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van

RDS of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan

verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover

deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

2.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een

rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling

- daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk

voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3 PRIJZEN

 

3.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.

 

3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op “af Centraal Magazijn” RDS, vrachtkosten bedragen € 8,50 per verzonden

doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekent.

 

3.3 Elke stijging van de prijs van de door RDS voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen,

halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van

de valuta waarin RDS haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet

betalen, mag RDS door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding

van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

 

Artikel 4 BETALING

 

4.1 Betalingen aan RDS dienen contant en zonder korting aan RDS te geschieden. Koper is niet gerechtigd

tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

 

4.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

4.3 Tenzij anders overeengekomen dient aan RDS te worden betaald vóór levering of uiterlijk bij levering van

de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na

de factuurdatum. Wij voeren een kredietbeperkingstoeslag op de facturen welke uitsluitend bij betaling

binnen 30 dagen na de factuurdatum in mindering gebracht mag worden. Bij latere betaling bent u ons

deze toeslag verschuldigd en zal de betaling ten eerste geboekt worden op deze kosten zodat er een

restant te betalen blijft. Wij geven geen betalingskorting bij betaling binnen 8 dagen, ten onrechte in

mindering gebrachte verschillen blijven open staan als restantvordering.

 

 

4.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege

in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de

wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente

over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van

koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,

beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper

onmiddellijk opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4.5 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten

worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in

incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien verkoper hogere kosten heeft

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 5 LEVERING

 

5.1 Door RDS opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. RDS is niet

aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet

plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop

reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

 

5.2 RDS heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

 

5.3 Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het

bedrijfsterrein van RDS, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd,

geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn

geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders

overeengekomen.

 

5.4 Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal RDS de goederen voor rekening

en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog

af te nemen en weg te halen van de plaats waar RDS deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die

voor RDS uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Indien

Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is RDS gerechtigd zonder

gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. RDS heeft

daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.

 

5.5 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan

RDS gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen

aan Koper in rekening te brengen.

 

5.6 In alle gevallen waarin goederen CIF of FOB of met gebruik van een andere internationale handelsterm

worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Inco-terms 1990, behoudens in

zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

 

Artikel 6 CONTROLEPLICHT

 

6.1 Wij leveren de goederen graag af bij uw Textieldrukkerij of Borduurbedrijf. Echter wij maken u er op

attent dat de goederen daar dan wel gecontroleerd moeten worden namens u op juiste levering, correcte

maten, kleuren en eventuele andere onregelmatigheden. Claims wegens incorrecte leveringen, verkeerde

kleuren of maten nadat de goederen bedrukt of geborduurd zijn zullen niet gehonoreerd worden. U dient

de goederen zelf of namens u te laten controleren. U heeft ook van ons een orderbevestiging in de e-mail

ontvangen direct nadat de order geplaatst is en deze dient u op juistheid te controleren. Dit daar een

menselijke fout altijd mogelijk is bij het verwerken van een order door u, uw medewerkers of door een

medewerker van ons. Verkeerd geleverde goederen kunnen we vervangen zolang ze niet uitgepakt zijn,

bedrukt of geborduurd zijn. Bewerkte goederen komen nimmer voor vervanging in aanmerking.

 

6.2 Indien er een klacht op een product is, en wij dit kunnen reclameren bij de fabrikant, dan zal eventueel de
goederenwaarde gecrediteerd worden. Ook kan de fabrikant kiezen om vervangende goederen te leveren.
Kosten voor eventuele reclame uitingen door middel van bedrukking of borduren worden door de fabrikant en
ons niet vergoed.

 

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

7.1 De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper

nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan RDS verschuldigd is of zal worden, volledig heeft

voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of

de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake

van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal

allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die RDS op Koper mocht hebben ten aanzien van

welke RDS in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat

van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en

kosten als bedoeld in artikel 4.4.

 

7.2 Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden

te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te

bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan RDS eigenaar is, aan derden te verkopen of (af)

te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Tot deze

betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor RDS en zal hij de goederen van andere

goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan RDS, opslaan en opgeslagen houden.

 

7.3 RDS wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met

behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

 

7.4 RDS behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan

weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan RDS en

haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de

nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen RDS en Koper.

 

Artikel 8 OVERMACHT

 

8.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door RDS indien de

productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor RDS wordt belemmerd,

vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich

buiten de invloedssfeer van RDS voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren

of voorzien konden worden op het moment dat de order door RDS werd geaccepteerd. RDS is niet

aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van

een dergelijke opschorting of annulering.

 

Artikel 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Indien RDS goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan RDS geen verdergaande

garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen

dan de garantie die RDS van haar leverancier heeft bekomen.

 

9.2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen

en/of colli dienen direct aan RDS te worden medegedeeld en ook direct aan de chauffeur van het vervoer

bedrijf welke deze dient aan te tekenen op de vrachtbonnen of de scanner VOORDAT de klant tekent voor

ontvangst. Het niet goed tellen van de dozen en controleren op schade is geheel voor rekening en risico

van de klant. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken dienen binnen

acht dagen na de levering aan RDS te worden gemeld. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit

artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.

 

9.3 RDS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede

begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

 

9.4 De aansprakelijkheid van RDS jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij

een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende

contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat RDS van haar verzekeraar ter

zake ontvangt.

 

9.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende

schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RDS of haar leidinggevend personeel.

 

9.6 Behoudens in geval van grove schuld op opzet van RDS of haar leidinggevend personeel, zal Koper

RDS vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding

van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q.

voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

 

Artikel 10 RETOURZENDINGEN

 

10.1 Bestellingen kunnen NIET geretourneerd worden. Alle orders zijn definitief. Op onze transacties geldt
dan ook geen zogenoemd herroepingsrecht. Volgens de wet is er geen retourrecht van goederen op B2B transacties.

10.2 Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op uw kosten

geretourneerd aan u. Bij retourzendingen die het gevolg zijn van door ons erkende kwaliteitsklachten dient het retour-

nummer op de buitenzijde van de doos vermeld te zijn. Zendingen zonder dit nummer kunnen geweigerd worden en

gaan retour op uw kosten. Ook dient de afzender vermeld te zijn op de doos aan de buitenzijde.

 

Artikel 11 ONTBINDING

 

11.1 Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit

of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen

kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als

Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met RDS te voldoen, is RDS bevoegd, naar haar keuze:

- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar

haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of

- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende

kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

 

11.2 Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW

nadrukkelijk uitgesloten indien RDS enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot

ongedaan making geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

 

Artikel 12 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR RDS

 

12.1 Indien RDS op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in

alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen

uitoefenen, is RDS niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot

betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet

rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

 

Artikel 13 KENNISGEVINGEN

 

13.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze

verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste

vestiging of laatst bekende adres. Tevens staat deze tekst afgedrukt in de inkoopcatalogus welke iedere

klant ontvangt, als ook geeft de klant akkoord voor deze voorwaarden als hij een order in de webshop

plaatst.

 

Artikel 14 GESCHILLEN

 

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben,

is het Nederlands Recht van toepassing.

 

14.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde Burgerlijke Rechter in Rotterdam.

 

Verzendkosten: € 8,95 per doos

Franco levering: vanaf € 1000,00

Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW