Status

E-Mail

Password

Save login
Forgot your password?
Select main category
... Entries
Select sub category
Colour
Brand
How to search Search details
 

Note:

Too many results were found .
Please reduce your search criteria.

Business Conditions

 

Standard business conditions


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van RD Promotional Products, gevestigd te Bergschenhoek
(gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ROTTERDAM)

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door
RD Promotional Products (hierna te noemen RDPP), alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige
verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden
die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor
zover uitdrukkelijk en schriftelijk door RDPP aanvaard.
1.2 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen RDPP en Koper is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).
Artikel 6:254 lid 1BW is nadrukkelijk uitgesloten.
1.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen RDPP en Koper zal worden ingesteld voor de
bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij RDPP de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander
met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van
toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper
strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.
Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS
2.1 Elke aanbieding of prijsnotering door RDPP geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en
kan RDPP niet binden. RDPP wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige
aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
2.2 Alle opgaven door RDPP van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn
met zorg gedaan, maar RDPP kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende
producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van
RDPP of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan
verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze
ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
2.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon
een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe
bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 3 PRIJZEN
3.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op "af Centraal Magazijn” RDPP, vrachtkosten bedragen € 7,50 per verzonden
doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekent.
3.3 Elke stijging van de prijs van de door RDPP voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen,
halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers
van de valuta waarin RDPP haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar
moet betalen, mag RDPP door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de
aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
Artikel 4 BETALING
4.1 Betalingen aan RDPP dienen contant en zonder korting aan RDPP te geschieden. Koper is niet gerechtigd
tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
4.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
4.3 Tenzij anders overeengekomen dient aan RDPP te worden betaald vòòr levering of uiterlijk bij levering van
de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na de
factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum geldt een betalingskorting van 2 procent
van de netto-factuurprijs.
4.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege
in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de
wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper
tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of
(voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk
opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.5 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00. Indien verkoper hogere kosten heeft
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
Artikel 5 LEVERING
5.1 Door RDPP opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. RDPP is niet
aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet
plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop
reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
5.2 RDPP heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.
5.3 Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein
van RDPP, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor
rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met
inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.
5.4 Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal RDPP de goederen voor rekening
en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog
af te nemen en weg te halen van de plaats waar RDPP deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor
RDPP uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Indien Koper
de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is RDPP gerechtigd zonder
gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. RDPP heeft
daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.
5.5 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan
RDPP gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen
aan Koper in rekening te brengen.
5.6 In alle gevallen waarin goederen c.i.f of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm
worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 1990, behoudens in
zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.
Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper
nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan RDPP verschuldigd is of zal worden, volledig heeft
voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of
de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake
van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal
allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die RDPP op Koper mocht hebben ten aanzien van
welke RDPP in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat
van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en
kosten als bedoeld in artikel 4.4.
6.2 Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden
te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te
bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan RDPP eigenaar is, aan derden te verkopen of
(af) te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
6.3 Tot deze betaling zak Koper de goederen slechts bezitten als houder voor RDPP en zal hij de goederen
van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan RDPP, opslaan en
opgeslagen houden.
6.4 RDPP wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of
met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.
6.5 RDPP behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan
weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan RDPP en
haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de
nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen RDPP en Koper.
Artikel 7 OVERMACHT
7.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door RDPP indien de
productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor RDPP wordt belemmerd,
vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten
de invloedssfeer van RDPP voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of
voorzien konden worden op het moment dat de order door RDPP werd geaccepteerd. RDPP is niet
aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg
van een dergelijke opschorting of annulering.
Artikel 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Indien RDPP goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan RDPP geen verdergaande
garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan
de garantie die RDPP van haar leverancier heeft bekomen.
8.2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen
en/of colli dienen direct aan RDPP te worden medegedeeld en, wanneer van toepassing, op de vrachtbrief
te worden aangetekend. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die
zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht
dagen na de
levering aan RDPP te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder
had kunnen ontdekken dient Koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment
dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan RDPP te melden. Indien Koper niet conform de
verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper terzake.
8.3 RDPP is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede
begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs - of milieuschade.
8.4 De aansprakelijkheid van RDPP jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij
een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende
contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat RDPP van haar verzekeraar
ter zake ontvangt.
8.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RDPP of haar leidinggevend personeel.
8.6 Behoudens in geval van grove schuld op opzet van RDPP of haar leidinggevend personeel, zal Koper
RDPP vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding
van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q.
voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.
Artikel 9 RETOURZENDINGEN
9.1 Monster bestellingen en door u foutief bestelde goederen kunnen NIET geretourneerd worden. Retouren
uitsluitend na toestemming van het Centraal Magazijn met schriftelijk akkoord. U ontvangt dan een
retourbon van ons met retourstickers. Wij berekenen 25% behandelingskosten wegens de werkzaamheden
in het Centraal Magazijn + de retourvrachtkosten.
9.2 Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op
uw kosten geretourneerd aan u.
Artikel 10 ONTBINDING
10.1 Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit
of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen
kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als
Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met RDPP te voldoen, is RDPP bevoegd, naar haar
keuze:
- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling
naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of
al haar betalingen op te schorten en/of
- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende
kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.
10.2 Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk
uitgesloten indien RDPP enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot
ongedaanmaking geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.
Artikel 11 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR RDPP
11.1 Indien RDPP op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in
alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigings recht te kunnen
uitoefenen, is RDPP niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot
betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en)
niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Artikel 12 KENNISGEVINGEN
12.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze
verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste
vestiging of laatst bekende adres.
Artikel 13 GESCHILLEN
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben,
is het Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde Burgerlijke Rechter in Rotterdam.